Top

PROXIM OXI tablety 200 g 1 kg

PROXIM OXI tablety 200 g 1 kg

Model: 291.02

Cena: 319 Kč s DPH

Skladem: ANO

Popis: PROXIM OXI tablety 200 g 1 kg

Použití: Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem, nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravků pH MINUS nebo pH PLUS. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost  přídavkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI.

Pak se vloží do plováku nebo zásobníku tablet 1 ks OXI TABLETY na 20-30 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 8-16 mg/l aktivního kyslíku ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního kyslíku ve vodě, jako jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu. Při vyšší zátěži bazénu pak lze aplikovat 1 OXI tabletu na 15 m3 vody v bazénu. Kontrolu správné koncentrace aktivního kyslíku a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem.  Pro prevenci vzniku řas i při jejich výskytu je vhodné souběžně používat přípravek ODSTRAŇOVAČ ŘAS dle návodu uvedeného na jeho obalu.

Upozornění: Řiďte se návodem na použití. Přípravek se NESMÍ použít v kombinaci s přípravky obsahujícími v jakékoliv formě chlor. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech.

Nebezpečí. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.