Top

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum: 
24. May 2018

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost ROLC s.r.o., se sídlem U Josefa 116, Pardubice 530 09, IČO: 27 46 59 42, provozovna Pavlova 285, Pardubice 530 09, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C20550 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.rolc.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.


Dále v textu se dozvíte zejména: 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@rolc.cz


Zpracování osobních údajů dětí


Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.


Rozsah zpracování osobních údajů


Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména: 1. Vaše jméno a příjmení,

 2. obchodní firma,

 3. adresa nebo sídlo společnosti,

 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

 5. telefonní číslo nebo

 6. e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.


Účel zpracování


Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. dodání Vámi objednaného zboží. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.


Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@rolc.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel sdělení.


Kdo má k Vašim osobním údajům přístup


Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat pouze My. Vaše osobní údaje můžeme z obchodních důvodů předat, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány: • advokátní kanceláři

 • auditorské kanceláři

Doba zpracování osobních údajů


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.


Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů


Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:


a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.


Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.


Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@rolc.cz


Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.


Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.


Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud:


I.                    již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,


II.                 zpracování je protiprávní


III.               vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování


IV.               nebo nám to ukládá zákonná povinnost.


Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.


Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.